Zostać bukmacherem w Polsce? Droga przez mękę!

6 podmiotów ubiegających się o zezwolenie na zakłady wzajemne przez sieć Internet, 9 podmiotów starających się o zezwolenie na zakłady wzajemne w punktach naziemnych – to najnowsza informacja jaką otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów. W chwili obecnej takie zezwolenia posiada 7 firm w przypadku online i 8 w przypadku punktów naziemnych. Czy to oznacza, że w najbliższym czasie ta lista się znacznie poszerzy. Niekoniecznie…

Procedura licencyjna w Polsce jest niezwykle restrykcyjna. Podmiot chcący ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie działalności w obszarze zakładów wzajemnych musi spełnić następujące wymagania:

1. Podmiot musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwaczłonkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo na zasadach właściwych dla tych spółek.

2. Akcje (udziały) w tych spółkach, może nabywać lub obejmować:

a) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymóg ten nie dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. Wysokość kapitału zakładowego spółki nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł.

W przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli kwota kapitału jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż 4 000 000 zł. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

4. W spółce nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych. Wytycznych tych nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

5. W spółce musi być powołana rada nadzorcza.

6. W spółce akcyjnej, mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.

7. Akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów spółki muszą być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

8. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki muszą posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Wymogu nie stosuje się do podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

9. Przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko akcjonariuszom (wspólnikom) posiadającym akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkom zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

10. Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Warunek ten stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

11. Akcjonariuszami posiadającymi udziały, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami nie mogą być osoby, które były akcjonariuszami posiadającymi udziały, których wartość przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki, członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami w spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesje lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.

12. Koncesja może być udzielona spółce, której w terminie 6 lat przed datą złożenia wniosku o koncesję lub zezwolenie nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono koncesji lub zezwolenia.

13. Koncesja może być udzielona spółce, wobec której nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet:

1. Urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.

3. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu służącym do archiwizacji danych usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem zakładu wzajemnego, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku zakładu wzajemnego oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tego zakładu oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego. Zapisu danych musi powstać w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia przez oprogramowanie urządzenia archiwizującego.

4. Urządzenie archiwizujące oraz jego oprogramowanie zapewniają możliwość odtworzenia zarchiwizowanych danych w razie ich niezamierzonej całkowitej lub częściowej utraty przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.

5. Podmiot urządzający zakłady wzajemne jest obowiązany zapewnić organom Krajowej Administracji Skarbowej dostęp, w tym zdalny, do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych. Dostęp do danych powinien umożliwiać wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk danych.

6. Podmiot zapewnia integralność, kompletność, poufność i rozliczalność danych podczas wszystkich procesów dotyczących danych, w tym ich przesyłania, przechowywania i udostępniania. Dane archiwizuje się w sposób zapewniający uzyskanie jednoznacznej informacji o czasie zdarzenia oraz czasie jego zapisania, z podaniem daty i czasu z dokładnością pozwalającą na określenie kolejności zdarzeń i ich archiwizacji.

Ponadto podmiot ubiegający się o zezwolenie musi udokumentować:

1. legalność źródeł pochodzenia kapitału;

2. niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;

3. niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

CO ZATEM ZROBIĆ KROK PO KROKU?

Podmiot składa wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wraz z załącznikami do Ministra Rozwoju i Finansów.

Dokumenty

W następnym kroku Minister Rozwoju i Finansów sprawdza spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Minister Rozwoju i Finansów wzywa podmiot do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez podmiot wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, Minister Rozwoju i Finansów wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, Minister Rozwoju i Finansów podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Zezwolenie udzielane jest na 6 lat.

Do zezwolenia dołącza się zatwierdzone regulaminy zakładów.

Podmiot, odbierając zezwolenie dokonuje opłaty za jego udzielenie. Zezwolenie może być wysłane podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot musi dostarczyć dowód dokonania opłaty za udzielenie zezwolenia.

Podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie gier wzajemnych może wystąpić o przedłużenie określonego w nich terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w zezwoleniu, zezwolenie wygasa w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.

Minister Rozwoju i Finansów może również odmówić wydania zezwolenia.

Opłaty:

2.000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:

a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty bazowej,

b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet – 2.000% kwoty bazowej,

c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych – 5.000% kwoty bazowej.

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 r. kwota bazowa wynosi 4244,58 zł.

Urzędowe terminy w przypadku wniosków wynoszą minimum 6 miesięcy. To tyle formalności. A teraz konkrety rynkowe.

31 marca informowaliśmy, że o licencję na zakłady online ubiega się 1 podmiot, w przypadku punktów naziemnych były to 4 podmioty. Teoretycznie zatem te firmy na przełomie września i października powinny uzyskać zezwolenie. Termin 6 miesięcy nie jest jednak obligatoryjny. Wystarczy się powołać na firmy, które licencję już posiadają. W przypadku LVBET i Forbeta były to znacznie dłuższe okresy. Z ubiegających się o licencje firm mamy już pierwsze informacje dotyczące przedłużającej się procedury aplikacyjnej i kolejnych próśb z Ministerstwa Finansów odnośnie konieczności uzupełnienia wniosków. Jednej z firm zagranicznych cofnięto wniosek, co spowodowało, że musiała od początku rozpocząć cały proces licencyjny.

Trudno spodziewać się również, że polskie władze będą przychylne dla podmiotów, które dotychczas działały jako offshore’y. Wydawało się, że z czystą przeszłością będzie łatwiej. Rzeczywistość jednak weryfikuje te oczekiwania. Trudno być zatem optymistą w przypadku takich podmiotów, jak Bwin, czy Unibet, które oficjalnie potwierdziły, że starają się o licencję. Mamy zatem teoretycznie około 8-12 firm ubiegających się o pozwolenie na zakłady (w online lub retail). Trzeba jednak pamiętać, że część z tych firm to podmioty wywodzące się z branży automatów, które szukają nowych szans rynkowych. I to, że złożyły wniosek wcale nie oznacza, że będą o niego intensywnie walczyć. To bardziej sondowanie rynku i próba relokacji kapitału w inne obszary hazardu (właściwie obecnie jedyne dozwolone dla prywatnych przedsiębiorców w Polsce). Dużo mówi się o kolejnych firmach bukmacherskich w Polsce i chcielibyśmy być dobrej myśli, ale wcale nas nie zdziwi jeśli pierwsze nowe podmioty ujrzymy dopiero gdzieś na początku listopada. A może nawet później?

Źródło: biznes.gov.pl/własne

About Author

4 thoughts on “Zostać bukmacherem w Polsce? Droga przez mękę!

  1. Komuna wróciła, choć w sumie może nigdy nie odeszła,a lepiej by było napisać narodowy socjalizm… Przykre to wszystko jest, ale niestety prawdziwe…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *